top of page

Autismikirjo

Paras tapa lähestyä autismikirjoa ja autismikirjolaisen tapaa hahmottaa maailmaa, on oppia ja ymmärtää, kuinka kirjolainen kokee sen itse.

Kun ymmärrät autismikirjolaisen erilaisen tavan nähdä ja kokea asiat ympärillään, pystyt kohdistamaan huomiosi paremmin työntekijäkandidaattisi ammattitaidon arviointiin.  

Autismikirjo: About

Näin autismikirjolaiset kuvailevat itse piirteitään

Tämän osion kuvaukset ovat peräisin Suomen autismikirjon yhdistyksen (ASY) verkkosivuilta, kirjolaisten itsensä kertomina.

Autismikirjo: About

Kognitiivista erilaisuutta:

  • Katsekontaktin vaikeutta kommunikointitilanteessa

  • Muille vaikean aiheen kokeminen hermoja lepuuttavana puuhasteluna

  • Suuressa joukossa kuormitusta, haasteita keskittyä.

Psychologist's Office

Erillisyyttä ja yhteenkuuluvuutta:

Samaan aikaan koetaan olevan erillään tai ulkopuolella yhteisöstä, mutta kirjolaisten parissa löytyy yhteyden tunnetta.

Image by Leon

Tunne-elämän erilaisuutta:

  • Asioiden syvällistä näkemistä, mutta vaikeutta reagoida totutulla tavalla 

  • Voimakasta oikeudenmukaisuuden tarvetta

  • Totuus tärkeämpää kuin tunteet

Woman

Aistikokemusten erilaisuutta:

Tavalliset äänet, hajut tai muiden aistien ärsykkeet voidaan kokea äärimmäisen herkästi tai voimakkaasti.

Image by @chairulfajar_

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että yllä mainittujakaan kokemuksia ei voida yleistää kaikille kuuluvaksi, vaan jokaisen autismikirjon ihmisen kokemusmaailma on omanlaisensa.

Autismikirjon ihmiset tunnistavat piirteistään osan olevan vahvuuksia, osan heikkouksia ja osan neutraaleja. Ne ovat osa heidän identiteettiään. Osa piirteistä tarvitsee tukikeinoja. Kaikkein tärkeintä on hyväksyvä asenne erilaista ajattelua kohtaan.

Autismikirjo: Projects

Autismi osana neurodiversiteettiä

Autismikirjon kattokäsitteenä käytetään usein termiä neurodiversiteetti tai neuroepätyypillisyys. Tässä oppaassa keskitytään ja pyritään vastaamaan eniten autismin mukanaan tuomiin erityspiirteisiin.

Autismi ja kommunikaatio

Autismikirjolainen saattaa tulkita puhetta tai tekstiä eli kommunikaatiota aivan kirjaimellisesti. Vältä siis vaikkapa sarkasmia, väärinkäsitysten välttämiseksi.

Image by LinkedIn Sales Solutions
Office

Autismi ja tunteet

Toisten tunteiden ymmärtäminen tai omien ilmaiseminen on vaikeampaa. Myös katsekontaktin välttäminen voi olla tyypillistä, joten älä tulkitse tätä epäsosiaalisuudeksi tai huonoiksi tavoiksi.

Autismi ja aistit

Aistit voivat olla yli- tai alikorostettuina, joten oikeanlaiset puitteet äänimaailman, valaistuksen tai muiden eri aisteihin liittyvien asioiden suhteen on tärkeä laittaa kuntoon.

Abstract Lights
Autismikirjo: Projects

Autismikirjon lääketieteellinen kuvaus

*) Huomio termeihin "häiriö" tai "kehityshäiriö". Lääketieteellinen lähestyminen autismiin ei ole täysin ongelmaton, sillä se voi tuoda sosiaalisesti eriarvoistavan ja leimaavan näkökulman käsitellä ihmisen synnynnäisiä ominaisuuksia. Lääketieteellinen näkökulma on kuitenkin hyvä ymmärtää kokonaisuuden kannalta.

Lääketieteellisen näkökulman mukaan autismikirjon piirteet alkavat jo varhain lapsuudessa kehityshäiriöinä *). Termiä "autismikirjo" käytetään kuvaamaan oireiden ja piirteiden monenkirjavuutta, yksilöllisiä eroja ja eri tasoisia vaikeuksia.

 

Ehkäpä tärkein tieto autismia vielä tuntemattomille on, että autismikirjon piirteet tai diagnoosit eivät yleensä näy päälle päin ja vuorovaikutustilanteissa voi tulla helposti väärinymmärryksiä.

 

Autismikirjon piirteitä ilmenee kahdella pääalueella, joita ovat:

 

  1. Erilainen vuorovaikutus ja kommunikaatio.
     

  2. Toistuvat, rajoittuneet ja joustamattomat käytösmallit sekä rajoittuneet kiinnostuksen kohteet.

 

Lisätietoa autismikirjon määritelmistä löydät Autismiliiton sivuilta tai Duodecimin Terveyskirjastosta.

Autismikirjo: Text
bottom of page