top of page

Rekrytointiprosessi

Tässä osiossa käydään läpi ne rekrytoinnin osa-alueet, joilla on eniten vaikutusta onnistuneeseen prosessin läpivientiin autismikirjon henkilön kanssa.

Rekrytointiprosessi: About
Image by Magnet.me

Työpaikkailmoitus

Työpaikkailmoituksessa on hyvä tuoda selkeästi esille monimuotoisuuden arvostaminen ja kuinka sitä tuetaan.


Nosta esille neuro- ja autismikirjon tukeminen ja hyväksyvä asenne sitä kohtaan.


Kannusta hakijoita kertomaan, mikäli nämä tarvitsevat erityisjärjestelyjä tai tukea haastatteluun. Kerro ilmoituksessa, että kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja että erityistarpeista tai -piirteistä kannattaa kertoa, jotta oikeanlaista tukea ja mukautuksia voidaan tehdä läpi koko hakuprosessin.


 • Kirjoita selkeää kieltä ja kerro konkreettisia asioita työpaikasta ja tehtävästä


 • Laita ilmoitukseen tehtävän kannalta oikeasti tärkeitä ja oleellisia asioita

Pohdi tarkkaan, ovatko erinomaiset ihmissuhde- tai tiimitaidot oleellisia tehtävän hoitamisen kannalta. Painota sen sijaan taitoja, joita tehtävän hoitamisessa tarvitaan.


Tuo myös selkeästi esille ilmoituksessa, mitä tietoa hakijan on tärkeä kertoa hakemuksessaan. Kandidaatin hakemuksen niin sanotulle myyntiosalle, eli vapaata tekstiä sisältävälle osalle, ei kannata antaa liian suurta painoarvoa, vaan poimia sieltä tehtävän kannalta oleelliset taidot.


Hakijaa voi helpottaa tarjoamalla jo valmiiksi sellainen hakutapa, jossa vapaan tekstin osuus tai painotus on vähäisempi.

Standing Meeting

Hakemusten käsittelyprosessi

Kerro jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kauanko hakemusten käsittely kestää eli minkälaiseen aikatauluun on syytä varautua. Muista myös tiedottaa hakijoita mahdollisista viivästymisistä.


Mikäli ilmoittamaasi työpaikkaan haetaan nettilomakkeella tai -sovelluksella, varmista, että siinä on huomioitu seuraavia asioita:


 • Reilusti aikaa täyttää tiedot (tai mieluummin ei lainkaan ns. aikakatkaisua)

 • Lomake on selkeä, selkokielinen eikä muutu sitä täytettäessä


Jos mahdollista, anna hakijan hakea paikkaa ilman nettilomakkeen täyttämistä.


Pohdi huolella, kannattaako erilaisia psykologisia- tai soveltuvuustestejä tehdä. Jos teetät tehtäviä osaamisen kartoittamiseksi, jousta hakijan ajankäytössä. Hyvä nyrkkisääntö on noin neljäs- tai viidesosa lisää tavalliseen aikarajaan suhteutettuna.

Open Space Studio

Haastatteluun valmistautuminen

Viesti selkeästi hakijoille, kuinka haastattelutilanteeseen kannattaa valmistautua (jopa pukeutumisen suhteen voi antaa jonkun neuvon).

 

Kerro hakijalle etukäteen:

 • Millainen haastattelun rakenne on

 • Voiko haastatteluun valmistua jotenkin etukäteen

 • Paljonko haastatteluun on varattu aikaa (jopa tarkemmalle tasolle jaettuna, jos mahdollista)

 • Mitä todistuksia, työnäytteitä tms. pitää tuoda haastatteluun

 • Selkeät ohjeet kuinka paikan päälle saavutaan - tai vastaavasti ohjeet online-haastattelua varten

 

Valmistaudu itse haastattelijana tai haastattelijatiiminä:

 • Keskity olennaiseen osaamiseen selvittämällä hakijan kykyjä ja osaamista suoriutua tehtävästä - ja anna vähemmän painoarvoa esim. sosiaalisille taidoille

 • Kerro työstä, esim. sisältyykö siihen harjoitteluaika

 • Anna hakijan käyttää tarvittavia apukeinoja tietokoneella suoritettavissa tehtävissä, esim. ruudunlukijaa (mahdollisesti tarve käyttää omaa läppäriä)

 • Jos mahdollista, lähetä jo ennakkoon tietoa haastattelussa teettämistäsi tehtävistä

 • Muista tauot, mikäli haastattelu kestää pidempään!

Interview

Haastattelu

Pidä nämä asiat mielessä läpi haastattelun:

 • Taidot ratkaisevat

 • Arvioi erilaisia taitoja tehtävien avulla 

 • Pysy käytännön tasolla, vältä abstrakteja kysymyksiä

 • Käytä esimerkkejä kysymyksissä

 • Kysy avoimia kysymyksiä ja johdata tarkentavilla kysymyksillä hakija kertomaan enemmän

 • Vältä ns. sulkevia kysymyksiä eli sellaisia, joihin voi vastata vain kyllä tai ei

Vinkki: Online-haastattelu voi sopia huomattavasti paremmin tiettyihin työtehtäviin rekrytoidessa. Kysy hakijan toivetta.

Pohdittavaksi: Onko tarjolla myös vaihtoehtoisia tapoja hoitaa työhaastattelu? Osa autismikirjon henkilöistä kommunikoi mieluummin (tai vain) kirjallisesti, ei puhumalla.

Huomioi nämä haastattelutilanteen ja -ympäristön valmistelussa, jos haastattelu pidetään kasvotusten:


 • Huolehdi, että haastattelutila on rauhallinen eikä turhia ulkopuolisia ärsykkeitä ole, esim. liikettä ikkunan takana tai puhelimen piippailuja

 • Tarkista, että valaistus on säädetty sopivaksi eikä tilassa ole esim. kirkkaita tai välkkyviä valoja


Muista, että autismikirjon henkilöillä voi olla erilaisia aistiyliherkkyyksiä, joten älä käytä voimakkaita hajuvesiä. Valitse itse haastattelutilaksi mahdollisimman neutraali paikka (ei räikeitä värejä tai taustahälyä).

Huomioi stressitekijät:

Haastattelu voi olla jännittävä ja käsien liike, kynän pyörittäminen, paperin näplääminen tai yleinen levottomuus voivat olla keinoja säädellä kuormitusta.

Haastattele kandidaatti useamman kerran, jos mahdollista. Todellinen osaaminen ja kyvyt voivat avautua vasta useamman keskustelukerran jälkeen.

Rekrytointiprosessi: Projects

Haastattelun jälkeen

Kun ilmoitat haastattelujen jälkeen hakijalle, onko tämä valittu tehtävään, muista antaa palautetta ja pyri kertomaan konkreettisesti perusteet, mitkä johtivat päätökseen.


Jos hakijakandidaatti valitaan tehtävään, sopikaa konkreettisesti käytännön järjestelyt aloittamisen, mahdollisten tukitoimien ja huomioitavien asioiden osalta.

Shake on It
Rekrytointiprosessi: Text

Vinkkejä esihenkilölle hyvään starttiin työsuhteen alkaessa

Autismikirjon ihmisestä saat sitoutuneen, tarkan, perusteellisen ja kehittymishaluisen työntekijän.

Anna joustoa työaikojen ja työntekopaikan suhteen, mikäli työn luonne tähän antaa mahdollisuuden.

Anna mahdollisuus kommunikoida kirjoittamalla, mikäli se tuntuu helpommalta työntekijälle ilmaista itseään.

Ole selkeä ja johdonmukainen.

Anna positiivista palautetta ja arvosta työntekijäsi vahvuuksia.

Älä anna ylimalkaisia ohjeita.

Älä oleta mitään, vaan keskustele asiat selviksi.

Ymmärrä, että jotkut muille helpotkin tehtävät voivat aluksi olla haastavia autismikirjolaiselle.

Älä luo ylimääräistä kiireen tuntua.

Rekrytointiprosessi: List
bottom of page